سه شنبه 1399/03/27 - 13:15 ghazvin-admin

کلیپ مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه

ماه رمضان ماه انفاق، ایثارو کمک به مستمندان است، چه خوب است که یک رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات، همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا که اگر این اتفاق بیفتد خاطره خوشی را در ذهن ها از امسال خواهد گذاشت.[مقام معظم رهبری]