چهارشنبه, 04/11/1399 - 09:36

بازدید  صادق پور مسئول بسیج سازندگی، جعفرزادگان بخشدار مرکزی ، مهدوی دوست مسئول بنیاد مسکن شهرستان قزوین وکشمرزی مسئول فنی سازمان بسیج سازندگی از پروژه های دردست اقدام بخش مرکزی قزوین 

صادق پور گفت:درراستای محرومیت زدایی و رفع مشکلات مردم در مناطق محروم شهرستان،پروژه های محرومیت زدایی به همت بسیج سازندگی و دستگاه های اجرایی در حال اجرا است.

در این دیدار مشکلات مخزن آب و انتقال آب روستاهای اسبمرد،کش آباد، سوته کش مورد برسی قرار گرفت